لیست گواهینامه های رانندگی بازگشته از طرف IMT به سفارت

همان طور که اکثر هموطنان مقیم پرتغال مطلع هستند به هنگام درخواست گواهینامه رانندگی پرتغالی، اصل گواهینامه رانندگی ایرانی توسط IMT پرتغال دریافت می شود و پس از صدور گواهینامه پرتغالی، اصل گواهینامه ایرانی...