بازار دیپلماتیک لیسبون

از دهۀ 1980 میلادی و پس از آنکه همسر رئیس جمهور وقت پرتغال در یکی از کشورهای اروپایی، نمایشگاهی از خانواده های (همسران) دیپلمات ساکن در آن کشور را دید که هر یک صنایع...