خداحافظ SEF، سلام AIMA!

خداحافظ SEF، سلام AIMA! اداره امور اتباع خارجی و مرزهای پرتغال (SEF) بالاخره پس از حدود دو سال بحث و چالش در مجلس و دولت پرتغال منحل شد و عمده مسئولیت خود را به...