نشست صمیمی سفیر با دانشجویان، محققین و کارآفرینان

پیرو اطلاعیه ای که در سایت سفارت ایران در پرتغال از چند هفته قبل از برگزاری این جلسه قرار گرفت و همچنین در کانال تلگرام سایت ایرانیان پرتغال منتشر شد نشست صمیمی دانشجویان، محققین و...