سایت اداره SEF پرتغال

اکثر هموطنان مقیم پرتغال به واسطه انجام امور اقامتی خود با این اداره و روند آن آشنایی نسبی دارند. SEF سرنام کلمات Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (به معنای مرکز ارائه خدمات به اتباع...