سامانه میخک (تاک قدیم)

   اطلاعیه سامانه تاک (میخک): به دنبال افزایش دامنۀ ارائه خدمات در سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی (میخک) نسبت به سامانه تایید اسناد کنسولی (تاک)، آدرس اینترنتی این سامانه به شرح زیر تغییر یافته...