هزار کلمه کاربردی زبان پرتغالی + معادل انگلیسی

در ادامه مطلب آشنایی با زبان پرتغالی، در این بخش هزار کلمه کاربردی زبان پرتغالی + معادل انگلیسی که متشکل از متداول ترین کلمات پرتغالی با ذکر معادل انگلیسی آنها هستند را به تمامی هموطنان...