روزهای بدون مالیات در پرتغال

روزهای بدون مالیات در برخی از فروشگاه‌های پرتغال (به پرتغالی: DIAS SEM IVA) در واقع روزهایی طی سال هستند که تاریخ و زمان خاص و از قبل تعیین شده‌ای ندارند و در آن روزها...